SAFETY CIRCLE

Image

Našou ambíciou je podporovať spoločnosti pri maximalizácii výkonu v oblasti bezpečnosti, a to spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi a efektívny z hľadiska nákladov. Na tento účel sme vytvorili vlastný prístup k bezpečnosti nazvaný Intersafe Safety Circle.


Tento kruh predstavuje kroky, ktorými spoločnosti vedieme k realizácii bezpečného a produktívneho pracovného prostredia. Myšlienka kruhu vychádza zo skutočnosti, že bezpečnosť je nepretržitý proces, v ktorom sa môžu vždy objaviť nové riziká a okolnosti.

SAFETY CIRCLE

Image

PRINCÍPY

Safety Circle znázorňuje, ako pristupujeme ku komplexnej bezpečnosti vašich zamestnancov na základe piatich princípov.

Analýza

Podľa rámcovej smernice 89/391/EHS sú zamestnávatelia povinní vykonávať hodnotenie rizík, aby mohli prijať vhodné opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci.

Hodnotenie rizík slúži na určenie všetkých potenciálnych rizík, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie a bezpečnosť zamestnancov v organizácii.


Až po odstránení alebo zmiernení čo najväčšieho počtu možných rizík vyústi analýza zvyškového rizika v odporúčaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

Riešenie

Ako zladiť riziko a ochranu a uistiť sa, že zodpovedá osobe a situácii?

Výber OOPP závisí od úkonu, ktorý zamestnanec vykonáva na konkrétnom mieste, v ktorom hrajú úlohu podmienky prostredia.


Napríklad OOPP s relatívne krátkou životnosťou musí byť na mieste k dispozícii čo najrýchlejšie a ich použitie sa môže vyvíjať podľa faktorov prostredia. V závislosti od konkrétnej situácie môžete tiež ponúknuť riešenie v podobe personalizovaných výrobkov, ako je individualizovaná ochrana zraku a sluchu, pracovné odevy šité na mieru alebo s potlačou alebo bezpečnostná obuv s ortopedickými vložkami.


Sortiment výrobkov zahŕňa všetky typy OOPP a bezpečnostného vybavenia, ktoré chránia vašich zamestnancov pred bezpečnostnými rizikami, ktorým sú vystavení.

Objednanie a dodanie

Zaviedli sme niekoľko spôsobov objednávania a logistických kanálov, aby sme zaistili, že správne OOPP budú dodané v správnom okamihu správnej osobe.

Údržba

Ako zaistíte, aby bolo vaše vybavenie udržiavané a používatelia boli dobre poučení o jeho používaní?

OOPP sú vhodné iba vtedy, ak sú správne používané a udržiavané. Poskytovaním špecifických kurzov a školení o tom, ako nosiť, udržiavať a čistiť OOP, vás môžeme podporiť v zaistení správneho a bezpečného používania OOPP.

Rokovania

Rozšírte povedomie o bezpečnosti.

Zapojením koncových užívateľov do procesu objednávania a dodania môžete významne prispieť k informovanosti o OOPP a ochote ich používať.


Nosenie OOPP je potom jedným z krokov. Bezpečná práca ale vyžaduje viac. Preto vás môžeme podporiť pri zvyšovaní povedomia o bezpečnosti a zmene správania vo vašej organizácii.

Zaujala vás naša ponuka Intersafe?

KONTAKT
Image

ZOSTAŇTE NÁM NABLÍZKU